Álláspályázat – Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT
Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16 – 2028. augusztus 15-ig szól. Az intézményvezető-helyettes feladata az intézményvezető munkájának támogatása és segítése, az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása, a köznevelésben használatos online rendszerek működtetése, helyettesítések szervezése, nyilvántartása, belső ellenőrzésben, tanügyi feladatok ellátásában való részvétel, illetve az irányadó jogszabályoknak megfelelő, valamint a munkaköri leírásban meghatározott intézményvezető-helyettesi feladatok ellátása. Részletes feladatkörét az intézményvezető határozza meg. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket, – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kecskeméti Tankerületi Központ, 6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/025/HR/KOZINT/03287-1/2023), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT-Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény – intézményvezető-helyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Endre Petra osztályvezető nyújt, a 0630/011-7158 telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/kecskemet honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Kiskunfélegyháza
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Kecskeméti Tankerületi Központ Munkavégzés helye: Bács-Kiskun vármegye, 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg utca 1-3. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa és súlyossága szerinti gyógypedagógusi vagy gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy konduktor vagy konduktor-tanító vagy konduktor-óvodapedagógus vagy konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.04.18. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.14. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kk.gov.hu/hirek-kecskemeti – 2023. március 16.; https://kiskunfelegyhazigollesz.hu/ – 2023. március 16.
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.03.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Kategória: Uncategorized | A közvetlen link.